Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Studio Draak (https://studiodraak.nl)

Indien je producten bestelt via de website van Studio Draak (https://studiodraak.nl) ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Studio Draak
KVK 52774139
BTW-ID NL002085849B36
IBAN NL20 INGB 0006 8618 28

Vestigingsadres en postadres (geen bezoekadres):
Paradijslaan 131-D
3034 SK Rotterdam

Per e-mail tijdens kantooruren – en ook wel daarbuiten hoor – bereikbaar: info@studiodraak.nl

1. Definitie
Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Studio Draak de opdracht geeft tot het drukken en leveren van geboortekaartjes en/of geboortehuisjes, of die opdracht geeft andere producten van https://studiodraak.nl te leveren.

2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en Studio Draak komt tot stand na bestelling en betaling op https://studiodraak.nl en de daaropvolgende ontvangstbevestiging via e-mail. Of als de klant mondeling c.q. telefonisch opdracht heeft gegeven aan Studio Draak en van Studio Draak een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven de bestelling.

3. Algemeen
3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Studio Draak en de consument.

3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk via e-mail zijn overeengekomen.

3.3 Studio Draak is niet verplicht producten tegen onredelijke prijzen te leveren, als overduidelijk is dat er een spelfout is gemaakt in de prijsaanduiding op de website, in een mailconversatie, in enige vorm van andere communicatie of als een overduidelijke fout wordt gemaakt in de berekening in de digitale winkelwagen.

4. Aanbiedingen, prijsverlagingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

4.2 Studio Draak is pas aan een aanbieding gebonden als dat op de website is aangegeven en het overduidelijk niet gaat om een foutieve prijsaanduiding. De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW en 2 maanden geldig.

4.3 Studio Draak kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de consument, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.5 U heeft geen recht op geldteruggave (het verschil in prijs) bij prijsverlagingen – of tijdelijke aanbiedingsprijzen – in de winkel die zijn doorgevoerd na uw aankoopdatum.

5. Proefmodel geboortekaartje
Studio Draak verstrekt per bezoeker op aanvraag één gratis proefmodel, zoals deze op de website staat, naar keuze van de consument, mits deze voorradig is. Zo niet, dan kan een proefmodel, zoals deze op de website staat, worden geproduceerd bij de drukker. Leveren kan dan enkele dagen langer duren. Voor meer proefmodellen kan contact met ons worden opgenomen: info@studiodraak.nl  We beoordelen dan per verzoek wat we kunnen betekenen. Eventuele extra kosten zijn in goed overleg en schriftelijke (e-mail) of telefonische afstemming voor rekening van de consument.

6. Totstandkoming van (gepersonaliseerde) opdrachten
6.1 De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de consument. Na betaling wordt er contact met je opgenomen (per e-mail) om het product voor je gereed te maken. Bij gepersonaliseerde producten heeft Studio Draak nog tijd nodig om het product te finaliseren. Nadat de consument vervolgens per e-mail een definitieve proef (PDF) heeft ontvangen en deze daarna per e-mail heeft goedgekeurd, rekent Studio Draak 1 – 3 werkdagen productie- en levertijd.

6.2 De opdracht voor niet-gepersonaliseerde producten (posters, katoenen tassen, etc.) komt tot stand na betaling van de consument. Deze niet-gepersonaliseerde producten worden betaald via de website, waarna het product – mits op voorraad – binnen 1 – 3 werkdagen geleverd wordt.

7. Levering en verzendkosten
7.1 Studio Draak gaat zo snel mogelijk over tot leveren, mits bij gepersonaliseerde producten aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. In geval van geboorte zal Studio Draak er alles aan doen in termen van redelijkheid, om op de dag van geboorte een PDF ter controle te leveren via e-mail, om na akkoord de lopende of eerstvolgende werkdag te laten drukken en daarop binnen 1 – 3 werkdagen te laten leveren, mits bij gepersonaliseerde producten aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. Studio Draak zal altijd streven naar een levertijd van maximaal 3 werkdagen, tenzij er sprake is van overmacht (zie artikel 7.2).

7.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld PostNL. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van Studio Draak het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten en postbezorgers geen dienst kunnen doen. Nationale feestdagen waarop derde partijen hun diensten niet verlenen.

7.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal Studio Draak de voor levering bestemde Studio Draak producten opslaan nadat de consument hiervan op de hoogte is gesteld. Studio Draak zal deze artikelen maximaal 3 weken bewaren tenzij er met de consument iets anders is overeengekomen.

7.4 De levering van de bestelde geboortekaartjes en geboortehuisjes vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar/uit de collectie zijn dan ontvang je daarover van Studio Draak zo spoedig mogelijk bericht.

7.5 Wanneer je de geboortekaartjes definitief bestelt ontvangt je wanneer de uiteindelijke tekst, na de geboorte, bij ons bekend is een PDF ter akkoord. De PDF is een digitale afbeelding van hoe het kaartje eruit gaat zien met de gezette tekst. Na goedkeuring zal het bestand gedrukt worden.

7.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorgadres.

7.7 De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer. Voor bestellingen die kunnen worden verzonden in een envelop – doorgaans stationery – hanteren we binnen Nederland een tarief van €2,49 incl. BTW of enig ander op het moment van verkoop geldend tarief berekend volgens de op dat moment geldende tarieven van PostNL, ook voor bestellingen met een hoger gramsgewicht waarvoor normaliter een hoger verzendtarief wordt gerekend. Dat is fijn toch 🙂 Voor pakketzendingen binnen Nederland wordt een tarief van €6,95 incl. BTW of enig ander op het moment van verkoop geldend tarief berekend volgens de op dat moment geldende tarieven van PostNL. Voor zendingen buiten Nederland gelden andere redelijke tarieven. Die tarieven worden vóór de uiteindelijke betaling berekend op basis van het verzendadres. De PostNL tarievenkaart is hier te vinden.

7.8 De overeengekomen prijs is inclusief 21% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldend tarief.

7.9 Mocht je na het plaatsen van je bestelling de bestelling willen annuleren, dan is dat mogelijk. Houd er dan wel rekening mee dat wij genoodzaakt zijn voor een geboortekaartje en geboortehuisje €50,- in rekening te brengen voor de reeds gemaakte uren en kosten. Na akkoord op het digitale proefmodel (PDF) per e-mail of als de geboortekaartjes of -huisjes gedrukt zijn, kun je niet meer annuleren.

7.10 Studio Draak is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorging door PostNL of andere postbezorgers.

7.11 Geboortekaartjes worden geleverd met gratis bijpassende enveloppen. De meegeleverde envelop kan iets afwijken van het desbetreffende getoonde model op de website, maar is wel standaard wit.

8. Betaling
8.1 De consument betaalt geboortekaartjes in principe voordat ze worden verstuurd naar de drukkerij voor productie. Door de bescheiden omvang van onze organisatie lukt het niet alle kosten van lopende bestellingen voor te schieten. Betalen kan middels iDeal, creditcard of PayPal via de website. Binnenkort hopen we ook achteraf betalen via AfterPay aan te kunnen bieden.

8.2 Indien de consument de opdracht wil annuleren heeft Studio Draak het recht om redelijke kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen (zie ook artikel 7.9).

8.3 Als de consument verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die Studio Draak maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de consument.

8.4 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

9. Vrijwaring
9.1 De consument vrijwaart Studio Draak voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het Studio Draak product worden verwerkt.

9.2 Als de consument aan Studio Draak informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De consument is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van Studio Draak.

10. Intellectueel eigendom
10.1 Alle rechten van de illustraties – zoals te vinden op de website en in drukwerk – en alle ontwerpen in de online winkel en de online winkel zelf liggen bij Studio Draak of de licentiehouder waarmee een overeenkomst is aangegaan. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio Draak of licentiehouders vermenigvuldigd of verspreid worden.

10.2 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door Studio Draak zijn gemaakt, blijven eigendom van Studio Draak. Studio Draak behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Kwaliteitsverschillen
11.1 Studio Draak is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 8%.

11.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 3 mm

11.3 Studio Draak is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. Studio Draak gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.

12. Aansprakelijkheid
Wij en de drukkerij waarmee we samenwerken verpakken en verzenden met de grootst mogelijke zorg. Studio Draak sluit haar aansprakelijkheid uit voor nalatigheid van postbezorgers en verlies of beschadigingen van verzonden producten die redelijkerwijs niet te wijten zijn aan Studio Draak. Voor drukwerk dat beschadigd wordt geleverd door derden zullen we in overleg met de consument en in alle redelijkheid vanzelfsprekend een passende oplossing zoeken. Opnieuw produceren en verzenden op kosten van Studio Draak kan één van die oplossingen zijn.

13. Persoonsgegevens
Studio Draak behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14. Rechtszetel en toepasselijk recht
Op de verhoudingen tussen Studio Draak en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

15. Wholesale
15.1 Alleen partijen (hierna te benoemen als: resellers) met uitdrukkelijke toestemming van Studio Draak mogen Studio Draak producten verkopen via een eigen winkel of website. Resellers respecteren de verkoopadviesprijs voor consumenten, om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Zonder toestemming is het derden niet toegestaan Studio Draak producten te verkopen. Een particuliere bestelling waarbij hierover terecht twijfel bestaat, mag zonder verdere toelichting worden geweigerd. Benieuwd naar de mogelijkheden voor wholesale? Neem dan even contact met ons op: info@studiodraak.nl

15.2 Studio Draak heeft de rechten over alle eigen illustraties en onderhoudt licenties met derde partijen voor gebruik van ander beeldmateriaal. Al het online gebruik van het desbetreffende beeldmateriaal door resellers zoals op websites, social media en andere online toepassingen mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Studio Draak. Die toestemming is ook nodig voor alle printuitingen van resellers, zoals advertenties, nieuwsbrieven en folders.